16. september 2018 - 16:00 till 19:00
Simrishamn, Simrishamn
Dela med dig på:

Österlenpartiets valprogram - Halvtidsrapport september 2016 | söndag, 16. september 2018

Österlenpartiets valprogram 2014 och halvtidsrapport september 2016
Mer överskådligt på vår blogg:

• Det räcker med ett kommunalråd i Simrishamn
Det behövs inte två kommunalråd för att leda Simrishamns kommun. Däremot behövs en stark och kunnig kommunledning med helhetssyn. Politikernas uppgift skall vara att ange mål och riktlinjer för vad man vill ha genomfört, när det ska vara utfört och till vilken kostnad. Hantera detaljfrågor ska de göra som har fackkunskapen. Det är ingen uppgift för politiker. De är bättre att politikerna använder tiden till viktiga och avgörande frågor som rör kommunens framtid och väl. Totalkostnaden för två kommunalråd är minst 3.5 miljoner kronor varje år. Det viktigaste för oss är att vi alltid har en kompetent ordförande i kommunstyrelsen oavsett politisk färg.
• Med det här har Österlenpartiet hittills inte lyckats särskilt bra. Visserligen har både kommunalrådet och oppositionsrådet sänkt sina arvoden procentuellt men bara marginellt. Det är särskilt allvarligt och orättvist mot andra partier att oppositionsrådet inte är en företrädare för oppositionen som det ska vara utan utgör bara ett mycket kraftigt stöd i miljonklass till enbart moderaterna. Skäms är det enda vi kan säga.
I klartext är vare sig socialdemokraterna eller moderaterna intresserade av denna förändring.
Tvärtom de ”skyddar” varandra och oavsett valutgång så sitter deras företrädare kvar.
Det finns all anledning att återkomma med den frågan framöver och vid nästa val


• Mandattid för politiker
Österlenpartiet vill att alla partier blir överens om att man högst kan inneha ett politiskt uppdrag i samma styrelse/nämnd två mandatperioder i rad.
• Med den här frågan har Österlenpartiet totalt misslyckats . Uppenbart är att politiker i Simrishamn klamrar sig fast till varje pris med följden att några nya grepp inte tas utan allt fortsätter i sakta lunk. Här behövs vitalisering!


• Politikers pensioner
Vi vill att Simrishamn, liksom andra kommuner redan gjort, inför Sveriges kommuner och landstings (SKL) regler för kommunalrådens pensioner. Nuvarande regler ger pension till 65 år oavsett! när rådet slutar. Det blir många kronor om man slutar vid tex. 50 års ålder. Full pension för nuvarande råd är över 100 000:- i månaden. SKL:s förslag begränsar avsevärt nuvarande regler.
• Reglerna är ändrade enligt våra krav.


• Lagad mat på skolor och äldreboenden
Kostutredningen, som tillkom på Österlenpartiets initiativ, visar på många fördelar med att maten lagas och äts ute på respektive skola och äldreboende. Denna reform har nu kommit halvvägs. Vi vill fullfölja den. Inga långa transporter av varm mat eller halvfabrikat ska heller tillåtas. Österlenpartiet ser gärna att lokala producenter stöttas genom att de får möjlighet att leverera t.ex. årstidsprodukter utan krångliga upphandlingar.
Närproducerat, ekologiskt, nylagat och välsmakande måste vara ledorden. Dessutom ska det finnas alternativa rätter att välja på varje dag. Det kommer att kosta lite mer men det måste vi ha råd att ge våra unga och gamla.
• I princip är allt Österlenpartiet begärde redan genomfört trots motstånd från vissa partier. Särskilt moderaterna. Maten lagas nu alltså på samma ställe som den äts på nästan alla skolor och äldreboende. Lokala producenter har fått stora möjligheter att leverera sin produkter till en lokal mottagning inrättad för Simrishamn och grannkommunerna. Därigenom har långa transporter minskats. Andelen ekologiska produkter har också ökat. Från 2-3 % till 15 %.


• Satsa på byarna och det offentliga rummet
Österlenpartiet har lett stora satsningar från år 2010 och vill fortsätta att förnya och försköna byarna och fiskelägena på Österlen så att det blir ännu mer spännande och trivsamt att bo där samt besöka dem. Ett absolut krav är att åtgärderna planeras i ett mycket aktivt och nära samarbete med dem som bor och verkar i byarna. Arkitektoniska värden ska tillvaratas och utvecklas. Byalagstanken ska också stödjas och uppmuntras och det måste finnas en samlingslokal på varje ort. Det räcker faktiskt med att våra satsningar inspirerar ca tio personer att flytta till byn så har det hela betalat sig.
Parkverksamheten måste också få utökade resurser för skötsel och underhåll. Vi måste helt enkelt skapa samhällen där folk vill bo kvar och dit man vill flytta!
Försköningar av torget i Hammenhög, centrum i Ö Vemmerlöv, Baskemölla, Vitaby och Skillinge är närmast aktuella för åtgärder.
• Ombyggnaden av torget i Hammenhög har blivit färdig. Liksom utförande av toalettbyggnad i Borrby. Skisser på omdaning av centrala delar av Skillinge har påbörjats och pengar har anslagits. Övriga byar har ännu inte startats upp. Parkverksamheten har fått en mycket kraftig riktad budgetförstärkning under fyra år för att återställa parker, grönområden och lekplatser till en skälig standard.


• Kulturhus - Ändra Marint Centrum till kulturhus
Marint Centrum, KIMO mm har nu funnits i några år och kostat skattebetalarna i Simrishamn många miljoner kronor varje år. Dessa verksamheter måste helt omorganiseras och inriktas på miljöarbetet i Östersjön genom att de läggs in naturligt och kostnadseffektivt under de förvaltningar som har hand om miljö-, klimat- och hamnfrågor. Lokalerna kan istället utnyttjas till att bli ett kulturhus. Tillsammans med folkpartiet och centerpartiet har vi redan motionerat om detta. En röst på Österlenpartiet är alltså en röst för ett kulturhus vid hamnen tillsammans med turistbyrån som publikdragare. Varför inte försöka införliva ett hällristningscentrum i byggnaden. Det hade varit ett populärt besöksmål året om.
• För denna fråga har vi inte haft något stöd av andra partier. Tankarna på hällristningscentrum har börjat ta form men på annan plats.


• Tillgänglighet
För Österlenpartiet är det en prioriterad fråga att öka tillgängligheten i vår kommun. Vi vill ha en öppen kommun både vad gäller fysisk tillgänglighet och delaktighet i det offentliga samtalet. Det betyder att olika fysiska hinder ska avhjälpas eller förebyggas. Det betyder också att kommunens service ska vara lättillgänglig och präglas av stor lyhördhet vad gäller medborgarnas önskemål.
En aktiv samrådsorganisation måste inrättas där berörda parter t.ex. fastighetsägarna, butikerna, pensionärsorganisationerna och andra föreningar finns med.
• Arbetet har inletts men det går långsamt. Österlenpartiet ser gärna att det sker i samarbete med föreningar och organisationer.


• Värdig äldrevård
Vi vill att de som är äldre och vårdas i vår kommun ska ha kontroll över sina egna liv och vi vill stärka deras självkänsla, identitet och integritet. Vi vill också att de äldre ska ha en trygg och aktiv miljö och kunna åldras i sitt närområde. Utbyggnad av äldreboendet sker nu på Jonebergsområdet i Simrishamn och vi planerar för fler ute i byarna. Byggandet skall ske under helhetstänkande där funktion och arkitektur integreras med landskap, ljus och grönska.
De som vill komma ut i friska luften varje dag ska få det.
Man ska inte behöva be om ursäkt för att man blir gammal!
• Äldrevården har hittills skötts på ett sätt som Österlenpartiet krävde bl.a. har alla som vill komma ut i friska luften dagligen fått möjlighet till detta. Förslag har förts fram att bygga ett nytt äldreboende i Simrishamn.


• Sjöfartsstråket - Från Tobisviksbadet ner förbi hamnarna
Under mandatperioden hoppas vi kunna skapa många nya trivsamma "mötesplatser" längs havet i centrala Simrishamn. Vårt förslag kommer på ett unikt sätt förstärka stadens möte med havet och vi kan lova att det blir omtumlande att vandra längs havet, när detta förslag blivit genomfört.
Redan i år byggs en ny brygga mellan Hamnkiosken och Segelsällskapet. Ny träbrygga på norra pirarmen i småbåtshamnen med utsiktsplats längst ut ingår också i planerna liksom en utsiktsplats över fiskehamnen och förbättring av miljön kring vårt planerade kulturhus.
"Hemmahamnen" nedanför Turistbyrån, där fiskare säljer nyfångad fisk direkt till konsument, får bättre tillgänglighet.
Nuvarande torghandel på Stortorget utökas med torghandel även längs Storgatan, på Fisktorget och nere på kajen utanför Turistbyrån. Vi föreslår att kommunen hyr ut försäljningsbodar till intresserade.
Platser för uppställning av husbilar planeras längs Sjöfartsstråket t.ex. vid gatukontorets f.d. förråd, längs Järnvägsgatan och vid f.d. Bengtssons fisk.
• Österlenpartiet gick till val med detta med den övertygelsen att det var en av de viktigaste åtgärder som kunde göras för att öka attraktionen av kommunen för såväl boende som turister. Nu är gångvägen från Kiosken till Segelsällskapet utförd (Tullhusstranden) och den har blivit en naturlig mötesplats för alla. Separering av gång- och cykeltrafikanter från biltrafikanter kommer att ske i höst längs hela Tobisviksvägen vilket innebär att bl.a. alla camparna då kan tryggt gå in till stan eller vistas på campingplatsen utan att bli påkörda. Trafiksäkerheten ökar också för de som ska till och från Tobisviksbadet.
Nästa etapp i detta projekt år 2017 är badbrygga vid Tobisvik med möjlighet även för rörelsehindrade att ta sig ner i vattnet. Att återuppliva hopptornet är också aktuellt. Under 2017 kommer det även att anläggas en träbrygga på norra piren i småbåtshamnen med utsiktsplats längst ut.
I princip är övriga förslag till åtgärder som Österlenpartiet gick till val på under positivt övervägande och en hel del av dem kommer att förverkligas under mandatperioden.


• Sjukhuset kvar
Sjukhuset ska erbjuda befolkningen i Simrishamn och Tomelilla kommuner vård med hög tillgänglighet i patientens närmiljö. Vården ska vara av god kvalitet, på rätt vårdnivå, effektiv, säker och trygg. Den enskilda patientens behov ska tillgodoses så långt det är möjligt. Sjukhuset ska ta ett samordningsansvar för de sjukaste äldre patienterna. Geriatriker måste finnas och äldrecentral bör inrättas. Sjukhusets mål är att det måste finnas ansvariga inom sjukhuset för alla patientgrupper.
• Sjukhuset är kvar men inriktningen är inte den vi främst hade i tankarna. Andra verksamheter har däremot kommit till.


• Hamnarna / småbåtshamnarna / kulturhamnarna
Våra kulturhamnar har små intäkter och bristande underhåll. Åtgärder måste sättas in för att få **** på det negativa kretsloppet men det är absolut inte fråga om att lägga ner någon av hamnarna. Kanske kan föreningar och andra krafter driva de små hamnarna på ett bättre sätt. Fiske-, handels- och småbåtshamnen i Simrishamn drivs kommersiellt och kommer att utvecklas ytterligare. Fisket skall stöttas på alla tänkbara sätt så att det tillfälligt akuta läget övervinns. Självfallet skall trollingfisket också främjas och utvecklas.
• Just nu pågår samtal kring stora förändringar av hamnverksamheterna. Nytt företag har övertagit varvets verksamheter i Simrishamn och inlett kraftiga investeringar. Dessa kommer sannolikt att spilla över på kommunen.


• Cykelbanor
Vi kommer att arbeta för att gång- och cykelvägnätet byggs ut inom kommunen. Målsättningen är att det ska bli möjligt att gå och cykla trafiksäkert längs hela kusten från Brösarp via Vitemölla i norr till Mälarhusen i söder. Parallellt hoppas vi att andra kommuner och Region Skåne satsar på att bygga ut så att vi kan gå och cykla runt hela Skåne.
Det måste även bli möjligt att tryggt gå och cykla mellan byarna t.ex. S:t Olof - Rörum, Gärsnäs – Tommarp - Järrestad, Hammenhög – Borrby, Gröstorp – Gladsax, Borrby - Borrbystrand, Gärsnäs - Ö.Vemmerlöv och Hammenhög - Hannas.
Det pågår också en långt framskriden utbyggnad av en cykelled mellan Simrishamn och Växjö, som beräknas bli klar om endast några år. I vår egen översiktsplan anges behovet av en tvärcykelled till tågstationen i Gärsnäs från t.ex. S:t Olof, Vitaby och Hammenhög.
• Intresset för att satsa på utbyggnad av cykelbanor har på bara något år förändrats hos andra partier vilket gör det realistiskt att våra synpunkter inom relativt kort tidsrymd kan förverkligas. Cykelleden Växjö – Simrishamn invigdes nyligen och avsiktsförklaring mellan Simrishamns kommun och Trafikverket har tecknats avseende cykelväg mellan Hammar och Skillinge samt mellan Kivik och Stenshuvud. Det pågår också arbete med att få till stånd en cykelväg mellan Tommarp och Gärsnäs.


• Ungdomslägenheter
Det måste byggas små och billiga lägenheter för ungdomar, på alla orter, för att förhindra att de tvingas flytta från Simrishamn. Inte bostadsrätter i miljonklassen för det har de inte råd med.
• Det har nu kommit igång efter en viss turbulens. Det kommunala bostadsbolaget planerar att skyndsamt uppföra två niovåningshus på Skansen till en låg byggkostnad. Det blir i dessa hus i princip bara små lägenheter. Främst 2:or. Även om byggkostnaden för dessa hus är låg så innebär det trots allt inte att alla ungdomar kommer att ha råd att flytta dit. Men husen kommer att påverka flyttkedjan och det gör att chansen ökar för ungdomarna att få tag i en någorlunda billigt boende som lämnas.
Den oväntade flyktingströmmen till Simrishamn har naturligtvis ytterligare ökat trycket på behovet av lägenheter vilket gör det absolut nödvändigt att tillskapa nya lägenheter.


• Fler bussar även kvällstid och helger
Vi måste ge alla byar bättre kommunikationer. Särskilt under helger och kvällstid. Vi måste också skapa en ny busslinje i inlandet, som matar till tågstationerna i Gärsnäs och Smedstorp t.ex. från S:t Olof, Vitaby och Hammenhög. Denna busslinje måste ha en sådan turtäthet att den alla dagar är ett alternativ till bilen.
• Endast marginellt har positionerna flyttats fram i dessa frågor. Matarlinjen till stationen i Gärsnäs eller Smedstorp från S:t Olof, Vitaby och Hammenhög har förts in i den nya Översiktsplanen och samtal förs med Trafikverket om en utbyggnad.


• Parkeringsvakter /parkeringar
Vi tror att fria lagliga parkeringar är en del av charmen med Simrishamn.
Vi anser att polisen skall sköta trafikövervakningen och säger nej till parkeringsvakter och parkeringsautomater. Däremot vill vi att det skapas många, många fler parkeringsplatser i centrum. Vi vill inte heller ha trafikljus.
• Än så länge har Österlenpartiet hållit de starka krafterna från främst moderaterna stången för att parkeringsautomater ska införas. Utbyggnad av fler kommunala parkeringsplatser sker så sakteliga och en tillsatt utredning ska visa var det kan skapas extra många parkeringsplatser i centrala delarna av Simrishamn.
Österlenpartiet har också föreslagit att ett parkeringshus byggs i centrala Simrishamn. Om så inte sker kommer handeln att få stora bekymmer med att locka kunder eftersom parkeringssituationen på senaste tiden försvårats snabbt.


• Badbryggor /badplatser
Skötseln av våra badstränder kan förbättras. Vi har tagit fram ett spännande förslag för Tobisviksbadet, som vi vill förverkliga nästa år. Där ingår hopptorn och krav på god tillgänglighet. Stränderna kommer att maskinstädas i hela kommunen där det är möjligt och parkeringsmöjligheter ska finnas längs kusten.
• Vårt förslag till badbrygga kommenteras under Sjöfartsstråket. Utökning av parkerings-platser längs kusten pågår.


• Satsa på en kvinnojour
De kvinnor som utsätts för våld eller andra kränkande handlingar måste få samhällets stöd. De ska inte i tysthet och ensamhet behöva tvingas försöka lösa sina och barnens utsatthet. Det handlar inte enbart om att få prata med välvilliga och hjälpsamma personer utan också om att kommunen kan erbjuda skyddat boende. När kvinnan riskerar liv och hälsa för sig och barnen måste hon snabbt få möjlighet att komma ur våldssituationen.
• Vissa framsteg har gjorts i denna fråga genom samverkan mellan flera kommuner.


• Föreningsstöd
Österlenpartiet anser att anslagen till föreningar bör höjas kommande år. De utför ett mycket värdefullt arbete och kommunens engagemang för deras insats är på tok för liten. Hur skulle varumärket Österlen klara sig utan de insatser, som görs av t.ex. idrottsföreningar, Kulturpedagogiska enheten med bl.a. musikskolan, Skillinge teater, Scen Österlen, Kulturhamn, pensionärsorganisationer m.fl. Även nya föreningssatsningar bör stimuleras.
• Vi har hittills inte fått stöd för en höjning av anslagen till föreningar.


• Bygg ut Simrishamnsbanan d.v.s Simrishamn – Sjöbo – Malmö
Simrishamnsbanan har varit i fokus under många år och ett flertal studier och uppvaktningar har gjorts. Kommunerna Ystad, Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn driver frågan tillsammans. Orter med goda kommunikationer är naturligtvis attraktiva för alla. Restiden måste vara högst en timme. Avgång varje halvtimme morgon och kväll och därefter varje timme så kommer många att vilja bosätta sig på Österlen och fortsätta arbeta västerut.
Men det är bråttom och det är inte för mycket begärt om Region Skåne, för sin egen trovärdighets skull, håller sitt löfte ”om balans i Skåne” och ser till att något faller på Österlen.
• En utbyggnad är avlägsen. Några av kommunerna längs banan sviktar till och med i sin tro på att det kan bli aktuellt. Region Skåne flörtar med att i avvaktan på utbyggnad av tågprojektet satsa på s.k. ”Superbussar”. Österlenpartiet är tveksam till detta eftersom tidsvinsten är ytterst marginell och risken att hållplatser dras in är överhängande. Ur miljösynpunkt måste vi dessutom ha tåg.
.

• Bibliotek
Bibliotek i Simrishamn och filialer bör finnas ute på alla skolorterna. Bra samspel mellan skolbibliotek och kultur kan vara en väg att gå för att skapa intressanta mötesplatser enligt den s.k. bokcafémodellen. En annan väg kan vara att frivilliga krafter finner ytterligare lämpliga lösningar. Ny digital teknik medför att många böcker kan läsas via läsplattor m.m. så vi går en spännande tid till mötes. Redan nu kan alla få vilken bok som helst gratis hemskickad. Det tror vi inte många känner till.
• Frågan om vi ska ha kvar alla biblioteken i byarna har fått en positiv vändning eftersom det redan nästa år kommer att rulla en ändamålsenlig bokbuss till byggarna. Den som kommer att köra bokbussen är en utbildad bibliotekarie.


• Skolor
Skolverksamhet bör bedrivas där elevantal, undervisningskvalitet, lärartäthet och lämpliga lokaler kan säkerställas. Alla elever måste få tillgång till en skola med kvalitet. Det måste vara ledstjärnan! Vår målsättning är också att de yngre barnen ska kunna gå i skolor så nära hemorten som möjligt.
Viktigt är också att skolorna får nyttjas av föreningar, byalag och andra ideella organisationer under den tid som inte undervisning bedrivs. Allt för byns gemenskap.
• Under mandatperioden har i huvudsak våra önskemål i skolfrågan följts.


• Miljö / natur / energi
Kommunen har antagit lokala miljömål, ett naturvårdsprogram, en kommunal klimatstrategi samt arbetar med att effektivisera resursförbrukningen. Det är bra. Detta stödjer vi helhjärtat.
Vi vill främja användningen av miljövänliga energislag t.ex. biogas, vindkraft och solpaneler. Vi är positiva till småskalig vindkraft men utbyggnaden måste ske så att den inte påverkar människor och djur, landskapsbilden och naturen. Bullernivåer samt ljus- och reflexfenomen är också viktiga att beakta. Storskaliga etableringar med vindkraftverk med höjden 150 meter känns främmande för Österlen.
• Lokala miljömål har antagits av kommunfullmäktige och kostnadsberäknats av samhällsbyggnadsnämnden. Nu kommer dessa mål att förverkligas en efter en.
Utbyte har skett och kommer att ske av all gatubelysning (ca 7500 lampor) inom mandatperioden. Genom bytet till LED-armaturer kommer 75 % av driftkostnaden att sparas.
Några ytterligare stora vindkraftverk har inte uppförts.


• Ge de anställda arbetsro och tillit
Det är viktigt att anställda i kommunen ges förtroende att sköta sina arbetsuppgifter utan att politikerna lägger sig i deras arbete. All personal skall känna sig trygga i att våga säga sin mening. Otrygg personal skapar ingen kreativitet.
Kommunen arbetar redan nu med att se över möjligheten till heltidsanställningar för alla. Österlenpartiet stödjer detta arbete.
• Införande av heltidsanställning för alla har påbörjats. Tyvärr så har det på vissa delar av förvaltningarna funnits starka inslag av politikerinblandning liksom tjänstemannaintrång i den politiska verksamheten. Arbete att stämma i de bäckarna pågår.


• Hälsosamt dricksvatten
Vi vill att kommunen har sitt källvatten, som tas upp från djupborror och säger nej till att varmt sjövatten transporteras hit från Bolmen. Vi vill också att kommunen avhärdar vattnet för dem som bor i södra delarna av kommunen och har mycket hårt vatten. Det är helt förkastligt att var och en skall tvingas experimentera med avhärdningsfilter. Kommunen kan göra det både säkrare och billigare.
Samarbete pågår med Tomelilla kommun angående leverans av vatten från Smedstorp och Brösarp samt med Kristianstads kommun. Dessa investeringar planeras vara genomförda senast år 2018. Då är kommunens vattenförsörjning tryggad. Nuvarande vattenskyddsområden kan då också göras minimala.
• Samarbetet med Tomelilla och Ystad kommun om leverans av vatten pågår - om än långsamt. Projektering pågår av överföringsledning mellan Brösarp och Kivik vilket kommer att medföra att dricksvattensituationen tryggas i de norra delarna av kommunen. Samtal förs också med Ystad kommun om överföring av dricksvatten till södra delarna av kommunen. Diskussion om avhärdning har inte kommit till stånd ännu men pengar är avsatt i budgetar för kommande år. Bolmenvatten är inte aktuellt.


• Gågata
Österlenpartiet är för en utbyggnad av nuvarande gågata i Simrishamn.
• Första steget är genomfört men det började med ett försök med gårdsgata mellan Kristianstadsgatan och Stortorget. En avstängningsform som nästan motsvarar en gågata. Faller försöket väl ut kommer denna del av övre Storgatan liksom nedre delen av Storgatan att i framtiden övergå till en gågata.


• Frihet att själv välja
Vi vill att Simrishamnarna själva bestämmer vad som blir bäst för dem inom skola, vård och omsorg. Kommunen ansvarar för att de som utför jobbet – privata eller offentliga - gör det under kontrollerade former så trivsel, funktion och inte minst kvalitetsmål uppfylls. Noggrann uppföljning är absolut nödvändig, eftersom de senaste åren visat skrämmande brister. Låt medborgarna vara delaktiga i att "hålla igång" Österlen. Vi har ju massor med företag, föreningar och aktiva, som kanske vill göra ideella insatser på olika områden.
• Kring denna fråga råder överensstämmelse mellan i princip alla partier.


• Samboende
Vi vill att kommunen skall ge sammanboende rätt att fortsätta bo tillsammans när en av dem måste flytta till ett äldreboende.
• Precis som Österlenpartiet föreslog så är det nu!


• Miljötillståndet i Östersjön
Dagligen kan vi läsa om negativa miljöeffekter i Östersjön. Kommunen måste själv aktivt delta i miljöarbetet och ställa krav på att Regionen och staten gör sitt. Fisket är nu inne i en allvarlig kris där allt fler inte vill köpa svensk fisk p.g.a. alla larmrapporter. Vi får inte glömma att Simrishamn är Sveriges största landningshamn för fisk och den omsätter ca 800 milj. per år.
Kommunens reningsverk vid havet uppfyller redan nu alla miljökrav men vi vill gå vidare och öka reningsgraden till i princip nollutsläpp. Vi kan därmed bli bäst i landet.
• Alla partier i Simrishamns kommun arbetar aktivt med denna fråga men det är inte enbart en kommunal angelägenhet utan staten måste också dra sitt strå till stacken. Statens agerande på senare tid har ökat väsentligt.
Kommunen kommer inom kort att bygga ut såväl Stengårdens avloppsreningsverk i Simrishamn som Kiviks avloppsreningsverk med hypermodern reningsteknik.


• Servicetjänster för äldre
Invånare från 70 år skall ha rätt till ett antal timmars hemtjänst per månad utan behovsprövning mot låg avgift. Brukaren avgör själv om kommunen eller annan skall utföra tjänsten. Det innebär i praktiken att man kan få hjälp med t.ex. städning, tvätt, inköp, snöskottning, gräsklippning, promenader med eller utan hund. Det här är ett sätt att sätta guldkant på vardagen på äldre dagar men också att förebygga skador och öka tryggheten.
Vi vill också att personer från 70 år ska få gratis bussresor inom kommunen och alla över 85 år ska själva få avgöra om hon eller han vill flytta till ett särskilt äldreboende. Men det ska vara du själv som vill flytta och inte anhöriga.
• Gratis bussresor utreds just nu. Hemtjänst utan behovsprövning och rätt att själv bestämma att få flytta till särskilt äldreboende har vi inte lyckats övertyga andra partierna om.


• Isfabrik och filéfabrik i hamnen. Laxodling på land
Österlenpartiet har under senaste mandatperioden aktivt drivit frågan om utveckling av hamnen och fisket. Det har fått till följd att nya anläggningar kommer att byggas på östra kajen i fiskehamnen. Kommunen bygger ny isfabrik, och ny filéfabrik byggs av "folk i branschen". Det har varit lite upp och ner med fisket i Östersjön men vi tror att Simrishamns betydelse som stor fiskehamn därmed kan leva vidare.
Utöver havsfisket kommer filéfabriken att vara viktig för Sveriges största landbaserade laxodling som just nu håller på att etableras i kommunen.
• Allt detta är fortfarande på gång samtidigt som risken är att allt går åt pepparn. Just nu tas omtag av frågorna för att försöka få fart på dem.


• Bygg på gamla lasarettstomten och bygg lägenheter i hela kommunen
Lasarettsområdet har ett sällsynt attraktivt läge och borde bebyggas med både hyresrätter och bostadsrätter för vanliga simrishamnare. Vi förordar ett förslag med hus i parkmiljö och rikligt med utrymme mellan husen så att det fortfarande går att se havet från Strandvägen. Vi ser gärna att lägenheterna förses med odlingsmöjlighet. Området är skilt från gamla stadskärnan och skulle med fördel kunna få en egen Simrishamnsprofil. En internationell arkitekttävling med nästan 50 förslag (Europan 11) ligger till grund för idéerna. Behovet av billiga lägenheter är skriande i hela kommunen och nu är det tid att bygga.
• Av främst marknadsskäl så har turordningen vart vi ska bygga lägenheter i kommunen medfört att nu satsas det först på lägenheter på Skansen och därefter på ett område strax väster om lasarettstomten. Även lägenheter i Kivik är på gång. Totalt kan dessa planer innebära att drygt 100 nya lägenheter tillkommer.


• Invånarantal
En av de allvarligaste frågorna som kommunen brottas med är att antalet Simrishamnare flera år i rad har blivit färre. Konsekvensen av detta är förödande för ekonomin. Skatteintäkterna har sjunkit med ca 20 miljoner kronor per år och det motsvarar 60 öres skattehöjning.
Vi uppmanar alla partier att aktivt verka för att denna trend bryts genom att samla sig till motåtgärder.
• Senaste åren har medfört en avsevärd ökning av befolkningen vilket är mycket positivt. Risken är att det vänder igen om vi inte hinner bygga lägenheter i tid och inte minst ta fram fler jobb. Här måste vi arbeta stenhårt.


• VA-ledningsnät på landsbygden
Många i kommunen har idag inte tillgång till godtagbart dricksvatten eller ett fungerande avloppssystem. Österlenpartiet vill fortsätta att bygga ut ledningsnätet. Anslutning skall ske mot normal anslutningsavgift. Attusa, Tåghusa, Rönnebröd, Skepparp, Haväng, Virrestad och Tågarp står närmast på tur.
• Pengar är avsatta i budgetar för ändamålet men dagens tillgång på dricksvatten är otillräcklig. Detta har försenat en utbyggnad.


• Cykellån
Österlenpartiet vill att kommunen slår ett slag för cyklingen genom att se till så att det är möjligt att låna en cykel på lämpliga platser i kommunen.
• Hitintills har denna fråga med jämna mellanrum varit uppe till diskussion men det har inte utmynnat i något konkret.


• Idrottshall
Det är dags att se till att kommunens akuta behov av fritidslokaler avhjälps. Det är inte fråga om ett skrytbygge utan en praktisk s.k. fullformatsarena som kan användas av skilda utövare.
• Nylingen gavs kultur- och fritidsnämnden i samarbete med samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda denna fråga och då bla också titta på Jonebergshallens vara eller inte vara.


• Ny teknik, nya arbetsmetoder
Inför ny teknik och nya arbetsmetoder inom t.ex. utbildning, sjukvård, hemtjänst, bibliotek, administration.
Utbyggnad bredband/fiber till alla som vill ha.
• Flera projekt pågår t.ex. inom socialnämndens område, biblioteksverksamheten, administrationen m.fl. Utbyggnad av bredband har fått en raketfart och snart har 90 % av hushållen tillgång till detta. Flera WiFi på allmän plats finns och kommer att finnas framöver så att alla har tillgång till gratis fiber under 2 timmar per dygn.


• Spontanidrottsplatser
Vi ser gärna att det vid Simrislundsskolan och i Jonebergsparken kommer till stånd s.k. spontanidrottsplatser. Anläggningen i Jonebergsparken kan också förses med t.ex. utegym och kälkbacke.
• Allt som anges under denna punkt är på gång och kommer att vara förverkligat under mandatperioden.


• Gator och vägar
Under mandatperioden blir det en ny väg ner till hamnen i Skillinge liksom en upprustning av vägen ut till Kiviks Musteri och Norra Stenshuvud. Sistnämnda väg får också en separat cykelbana längs vägen. Genom Kivik har nu också tecknats ett avtal med Trafikverket om upprustning av hela sträckan genom Kivik med separerade cykelbanor på ömse sidor. Upprustning av väg 11 mellan Simrishamn och Malmö till en 2-1 väg och ombyggnad av vägarna 19 och 13 kommer vi också att driva under nästa mandatperiod.
Gatuunderhållet måste också ges utökade resurser så att nuvarande kapitalförstöring upphör. Vi vill inte längre åka "puckelpist" på Storgatan och Kristianstadsvägen i Simrishamn.
• Reparation av Kristianstadsvägen kommer äntligen att ske nu under hösten och Österlenpartiet har också fått de andra partierna inom majoriteten med på att storsatsa på underhållsasfaltering av gator och gång- och cykelvägar i hela kommunen. Med början på de sämsta gatorna / GC-vägarna. Därmed har vi satt stopp för kapitalförstöringen.
Arbetena avseende Kivik kommer att inledas under mandatperioden och projektering pågår av tillfartsväg till Skillinge och dess centrum.


• Tågstation i Tommarp
Självfallet ska tågen stanna i Tommarp. Det är mot sunt förnuft att det inte redan sker.
• Österlenpartiet har inlett ett arbete kring denna fråga med boende i Tommarp. Det är en rejäl uppförsbacke att få Skånetrafiken att ändra uppfattning eftersom deras strävan är att minska restiden för tågresenärer mellan Simrishamn och Malmö / Lund / Helsingborg och inte öka den. Det behöver göras resandeundersökningar som klargör hur många resenärer som går på och av de olika stationerna på sträckan. Kanske är något tågstopp inte försvarbart?


• Invandringen
Kommunen måste få större möjlighet att hantera invandringen och ställa större krav på Migrationsverket. Idag placerar Migrationsverket nämligen flyktingar i kommunen utan att kommunen har en aning om det och det är helt förkastligt. Statens ersättning ska också motsvara kostnaden. Det krävs således en rejäl förändring eftersom nuvarande situation inte gynnar de blivande svenskarna.
• De synpunkter som Österlenpartiet har framfört har i stort beaktats. Staten har tagit sitt ansvar vilket främst underlättat situationen för socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden Kommunen har också på ett mycket bra sätt hanterat en svår situation.


• Konsthall
Galleri Valfisken blev gymnasieskola och därmed försvann konsthallen. Vi vill visa all den fina konst som produceras på Österlen samt kunna bjuda in konstnärer att ställa ut. Vi föreslår att ursprungliga tanken om ett kulturhus vid hamnen förverkligas.
• Vi har hittills inte fått stöd för en konsthall.


• Kulturarvet
Få platser har ett så rikt kulturarv som Simrishamns kommun. Det vill vi bevara och visa upp. Våra hällristningar är kända nationellt och internationellt. Forskare kommer hit för att lära men också ge oss nya kunskaper. Ett hällristningscentrum kan dra turister och forskare året om.
Museet har idag 30 000 kulturföremål samlade i bristfälliga lokaler. Nya lokaler behövs.
• Start är nära för en ombyggnad av det f.d. Lyckebohuset på Skansen där museiföremål på ett bättre sätt ska kunna tas om hand. Huset kommer också att inrymma hällristningsföremål och ge plats för personal från Österlens museum.